DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DLA STRONY INTERNETOWEJ


Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej


Wstęp deklaracji

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.opp.raadlin.pl

Dane teleadresowe jednostki

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie

44-310 Radlin ul. Rogozina 55

Tel.: 32 457 00 48

Tel.kom.: 504 122 286

e-mail: oppradlin@op.pl

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez sekretarkę Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Deklarację sporządzono dnia 2020-03-23.

Opis dostosowania
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników,które czasem nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Strona posiada następujące ułatwienia: skala szarości, podświetlane linki mapa strony.
Skróty klawiszowe:

Strona internetowa nie posiada specjalnie przygotowanej wersji, spełniającej wymagania dostępności, ale jesteśmy w trakcie zmiany strony. Specjalna wersja strony obsługuje na razie następujące skróty klawiszowe:

TAB - przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Olga Kaszkarot e-mail: oppradlin@op.pl Telefon: 32 457 00 48

Dostępność architektoniczna OPP
Zajęcia z OPP odbywają się w szkołach i przedszkolach w Radlinie zatem dostępność do budynków jest różna, czasem do wejścia prowadzą schody a czasem nie ma żadnych ograniczeń. W niektórych budynach przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły czy przedszkola. Wszystkie budynki posiadają wyjścia ewakuacyjne. Budynki nie posiadają wind. Na terenie szkół i przedszkoli znajdują się parkingi dla samochodów osobowych.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nie posiada tłumacza języka migowego.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
deklaracja dostepnosci.odt

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale